3. “சேஷன் திருவடி போற்றி”

எம்பெருமான் சேஷன் திருவடிக்கே...


Our Salutations to

Mahaan and Avathar Sri Seshadri Swamigal,

Your Holiness…Our Guruji, Sathguru Sri Rajalinga Swamigal.

To read, please click: